ਦੋਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ…

Dost Shabd Da Arth Vi Lajwab Hai

ਦੋਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ
ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ

ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਅਸਤ ਕਰ ਦਵੇ

ਓਹੀਓ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply