ਜੇਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ…..

ਜੇਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਗ
ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਲੇ ਹੀ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਡੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾਗਦੇ ਰਵੋ।

Leave a Reply