ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ…

ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਸੱਬ ਕੁਝ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਸਿਰਫ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਸਨੂੰ ਸੱਬ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply