ਉੱਡਣ ‘ਚ ਬੁਰਾਈ ਨੀ

Uddan Ch Burayi Ni

ਉੱਡਣ ‘ਚ ਬੁਰਾਈ ਨੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡੋ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਜੱਦ ਤਕ ਜਮੀਨ ਦਿਖਦੀ ਰਵੇ।

Leave a Reply